Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.FP-02 - Udzielenie ulg podatkowych...

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.FP-02 - Udzielenie ulg podatkowych (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-02

Karta Informacyjna

Wersja nr 3 z dnia 2020-05-07

 


Udzielenie ulg podatkowych (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz.1319 z póżn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowo – Budżetowy,
  Stanowisko ds. księgowości podatkowej

III

Wymagane wnioski

Wybór wniosku w zależności od rodzaju sprawy:

IV

Wymagane załączniki

 • Zaświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (kopie odcinków emerytur lub rent).

 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego (lub kopia pobieranego zasiłku).

 • Kopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za czynsz, energię elektryczną, gaz i inne).

 • Kopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki związane z leczeniem, nauką i inne (kopie rachunków, dowodów zapłaty, wypisy ze szpitala).


Dodatkowo dla przedsiębiorcy:
 • Pit – 5, zestawienie należności i zobowiązań i inne mające wpływ na sytuację finansową Firmy
 • Tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem
 • inne potwierdzające fakty podane w uzasadnieniu

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokumenty mające wpływ na podjęcie decyzji

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Podatnik może zostać wezwany do złożenie dodatkowych wyjaśnień, co do stanu finansowego i majątkowego oraz złożenia niezbędnych dokumentów wymaganych do podjęcia ostatecznej decyzji – w wyznaczonym 7 – dniowym terminie.

 • W przypadku załatwiania sprawy pisemnie podatnik powinien uzgodnić z urzędnikiem zakres wymaganych dokumentów.

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Marzena Hunek

Anna Kruk

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót