Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI.HU-88 - Zaświadczenie...

Poradnik Interesanta - Działalności

KI.HU-88 - Zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-88

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2017-04-18

 


Zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – (Dz.U. z 2016 r.,  poz.1827).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. działalności gospodarczej

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Kserokopia dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

V

Dokumenty do wglądu

  • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w terminie 14 dni.

VII

Opłaty

  • Opłata skarbowa - 17,00 zł.

VIII

Tryb odwołania

  • Brak

IX

Uwagi

  • Brak

 

 

 

Opracował

Ewa Mazurek

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót