Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI.HU-89 - Wydawanie zezwoleń na...

Poradnik Interesanta - Działalności

KI.HU-89 - Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-89

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2017-04-18

 


Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze. zm; ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - tekst jednolity : Dz.U. z 2015 r. ,poz. 1286  ze zm.; ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 /

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. działalności gospodarczej

 

III

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie jednorazowego(ych) zezwolenia(Ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w czasie imprezy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.00 KB]

W N I O S E K o wydanie zezwoleń/ia na sprzedaż i podawanie * napojów alkoholowych :, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.50 KB]

IV

Wymagane załączniki

  • Dowód opłaty za wydanie zezwolenia.

V

Dokumenty do wglądu

  • Stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców) Uwaga: nie dotyczy wniosków złożonych przez Ochotnicze Straże Pożarne.

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni
  • Zezwolenie można odebrać osobiście –pokój nr 12 I piętro lub za pośrednictwem poczty zgodnie z życzeniem petenta. Uwaga: Zgodnie z art. 35 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższym terminie zawiadamia się strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

VII

Opłaty

  • Opłata za jednorazowe zezwolenie w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń: - 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

VIII

Tryb odwołania

  • Przysługuje przy odmowie dokonania zmiany. Odwołanie od decyzji o odmowie dokonania zmian we wpisie wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

IX

Uwagi

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów (wymienionych w Karcie informacyjnej) lub też błędnych, niekompletnych wypełnień Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie braków formalnych w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

 

Opracował

Ewa Mazurek

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [279.59 KB]

Wniosek o wydanie jednorazowego(ych) zezwolenia(Ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w czasie imprezy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.00 KB]

W N I O S E K o wydanie zezwoleń/ia na sprzedaż i podawanie * napojów alkoholowych :, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.50 KB]

Powrót