Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI. HU-114 - Wydawanie duplikatu...

Poradnik Interesanta - Działalności

KI. HU-114 - Wydawanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-114

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2017-04-18

 


Wydawanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego –(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 ze. zm.);  
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. działalności gospodarczej

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

V

Dokumenty do wglądu

  • Dokument potwierdzający tożsamość.

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Kserokopia /duplikat/ decyzji  wydaje się bez zbędnej zwłoki. Duplikat decyzji można odebrać w - pokój nr 12 I piętro, lub za pośrednictwem poczty zgodnie z życzeniem klienta. W przypadku braku opłaty skarbowej, Wnioskodawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie opłaty w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

VII

Opłaty

  • Opłata za wydanie kserokopii /duplikatu/ decyzji - 5zł/str.

VIII

Tryb odwołania

  • Nie przysługuje

IX

Uwagi

  • Brak 

 

 

Opracował

Ewa Mazurek

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót