Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... OZE w gminie Wólka - montaż pomp...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych

OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 2 521 142,35 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 308 675,95 zł

Umowa o dofinansowanie projektu: do UM WL złożone zostały załączniki do umowy

Cel projektu: Celem realizacji planowanej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Wólka. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dlatego też, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła aerotermalnych. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 117 obiektach prywatnych w Gminie Wólka (łączna moc zainstalowana 342 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 53 pompy ciepła o łącznej mocy 108 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej oraz źródła ciepła zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Wólka (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety.

Okres realizacji projektu: 27.04.2017- 31.12.2019

 

Dofinansowanie

Powrót