Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje-old EFS

EFS

 
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Wólka dofinansowane z Europejskiego Funduszu  Społecznego
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce złożył wniosek do POKL przy współpracy pracownika Urzędu Gminy Wólka i od 2008 r. realizuje projekt (miękki) systemowy, z którego może korzystać do 2013 roku pt.: „Chwytaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Rok 2008 łączna kwota projektu - 73 354,24 PLN, dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - 65 651,24 PLN, wkład własny - 7 703 PLN
  • Rok 2009 łączna kwota projektu -  116 007,50 PLN, dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - 103 815,95 PLN, wkład własny - 12 191,55 PLN
  • Rok 2010 łączna kwota projektu -  180 845,90 PLN, dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - 161 957 PLN, wkład własny - 18 988,90 PLN

  • W 2009 roku wnioskodawca Szkoła Podstawowa w Pliszczynie realizowała Projekt (miękki) pod nazwą „E-edukacja @ w Szkole Podstawowej im Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie” – podnoszenie kompetencji nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania to 186 877,07 PLN Grupa docelowa- przeszkoleni nauczyciele.
  • Wnioskodawca Szkoła Podstawowa w Łuszczowie od 2010 r. realizuje projekt (miękki) 
  • „Na Progu Nadziei” z POKL priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
    w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Realizacja projektu trwa do 2011 roku , wartość projektu 330 303,03 zł. w 2010 roku otrzymane dofinansowanie z EFS to 127 585,00 PLN. Beneficjentem ostatecznym, grupą docelowa są uczniowie szkoły w Łuszczowie.

Więcej ogólnych informacji na temat EFS znajduje się na stronach www.efs.gov.pl oraz www.efs.lubelskie.pl