Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekt „Zielony LOF”...

Gospodarka i środowisko

Projekt „Zielony LOF” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Projekt „Zielony LOF” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

14.08.2018
Projekt „Zielony LOF” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Jest to projekt partnerski realizowany przez pięć gmin współtworzących Lubelski Obszar Funkcjonalny tj.: Gmina Miasto Lubartów jako Lider projektu oraz czterech partnerów: Gmina Miejska Świdnik, Gmina Niemce, Gmina Spiczyn i Gmina Wólka.
 
Fundament do realizacji niniejszego przedsięwzięcia stanowi umowa o dofinansowanie projektu „Zielony LOF” podpisana w dniu 22.12.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Gminą Miasto Lubartów reprezentującą w/w gminy.
 
Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej terenów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  poprzez poprawę jakości terenów zielonych połączoną z odpowiednim zarządzaniem i ograniczeniem presji na te obszary. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania terenów zielonych i podniesienia ich atrakcyjności.
 
W ramach projektu na terenie Gminy Wólka planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej biegnącej przez następujące miejscowości; Łysaków, Turka, Sobianowice, Bystrzyca wraz
z małą infrastrukturą towarzyszącą tj.; miejsca postojowo–wypoczynkowe z ławkami
i stojakami na rowery, tablice informacyjno-edukacyjne, kosze na śmieci.
Ponadto w miejscowości Łysaków wykonana zostanie wieża widokowa, z której będzie można obserwować piękno otaczającej nas przyrody.
Planowana długość ścieżki to ok. 10 km.
 
Realizacja przedsięwzięcia, w głównej mierze służyć będzie podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wólka, jak i przybyłych na jej teren turystów. Dodatkowo pomoże zabezpieczyć przed degradacją obszary chronione natura 2000.
 
Termin realizacji projektu: od 07.12.2016 r. do 31.12.2020 r.
 
Całkowita wartość projektu na zadania realizowane przez Gminę Wólka: 4 472 779,00 zł
 
Kwota dofinansowania z EFRR: 3 656 282,26 zł
Powrót