Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy

21.01.2020
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późn zm.) zawiadamiam, że na dzień 30 stycznia 2020 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 listopada 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 3 grudnia 2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 grudnia 2019 r.
 6. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka,
  2. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wólka,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
  4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
  5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  6. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2020 r.
  7. wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 
Ustalam posiedzenia Komisji:
 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 27.01.2020 r. godz. 8.00
 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na dzień 27.01.2020 r. godz. 8.30
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 27.01.2020 r. godz. 9.00
 4. Komisja Rewizyjna na dzień 27.01.2020 r. godz. 9.30
 5. Komisja Budżetowa na dzień 27.01.2020 r. godz. 10.00
 
Informacja:
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Informacja
na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 
 1. Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka jest rejestrowana w postaci fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.
 2. Udział osób uczestniczących w sesji jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 4. Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.
 5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek , zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.
Powrót