Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy

18.12.2019
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 506 z pózn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 5. Przyjęcie planu budżetu na 2020 r.
  1. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wólka na 2020 rok,
  2. przedstawienie uchwały w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Wólka
   na 2020 rok,
  3. opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat projektu budżetu
   na 2020 rok,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok,
  6. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  7. opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat wieloletniej prognozy finansowej,
  8. dyskusja,
  9. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
Wspólne posiedzenie Komisji: Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Oświaty, Rewizyjnej, Komisja Skarg, wniosków i petycji, Budżetowej na dzień 30.12.2019 r. godz. 15.00.
 
Informacja:
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 506 ze.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót