Tutaj jesteś Aktualności Rodzina 500+

PROGRAM RODZINA 500+

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. w związku z tym, wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, pokój nr 1 w godz. 7:30-15:30.  

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko: 
  1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł,
  2. jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł,
 2. na drugie i następnie dziecko/dzieciniezależnie od dochodu rodziny.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalając dochód rodziny w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. rokiem bazowym jest rok 2014.

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny. 

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem przypadków utraty oraz uzyskania dochodu.

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest
w przypadku:

 • osoby przebywającej w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
 • osoby rozwiedzionej - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
 • wdowy/wdowca - akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

Próby wyłudzenia pieniędzy z Programu 500+

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli, w żaden sposób niezwiązane z Programem „Rodzina 500+”. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez Internet lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, pokój nr 1 w godz. 7:30-15:30.

KOMUNIKAT w sprawie wniosków 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.