Tutaj jesteś Aktualności Rodzina 500+
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Rodzina 500+

 

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. w związku z tym, wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, pokój nr 1 w godz. 7:30-15:30.  

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko: 
  1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł,
  2. jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł,
 2. na drugie i następnie dziecko/dzieciniezależnie od dochodu rodziny.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalając dochód rodziny w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. rokiem bazowym jest rok 2014.

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny. 

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem przypadków utraty oraz uzyskania dochodu.

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest
w przypadku:

 • osoby przebywającej w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
 • osoby rozwiedzionej - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
 • wdowy/wdowca - akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

Próby wyłudzenia pieniędzy z Programu 500+

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli, w żaden sposób niezwiązane z Programem „Rodzina 500+”. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez Internet lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce, pokój nr 1 w godz. 7:30-15:30.