Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZE...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZE  USTNE PRZETARGI OGRANICZONE DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZE USTNE PRZETARGI OGRANICZONE DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

10.10.2017
I.   Działka oferowana w  przetargu nr 2363 o pow. 175 m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Wierzbowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych.
Działka o szer. 3 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowana działką oraz niezabudowaną działka budowlaną , przy  drodze gminnej utwardzonej płytami. Wzdłuż działki przebiegają kable energetyczne oraz szafka elektryczna  zasilające  budynki mieszkalne w energie elektryczną.

Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku  uczestników przetargu przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 18.000,00zł. netto  - wadium –1.800,00zł.

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada  2017r. o godz . 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22

II.

Działka oferowana w  przetargu nr 2379 o pow.165m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Wiązowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych. Działka o szer. 3 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowanymi działkami budowlanymi, przy utwardzonej drodze gminnej.

Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku  uczestników przetargu przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 17.000,00zł. netto  - wadium –1.700,00zł.

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada  2017r. o godz . 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22


Informacje ogólne 


Ograniczenie przetargu wynika z faktu iż oferowane działki ze względu na powierzchnię oraz wymiary nie mogą stanowić samodzielnych nieruchomości  , mogą być  jedynie wykorzystane w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.


Warunkiem przystąpienia do przetargów jest: zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

w terminie do 10 listopada 2017r. oraz  wpłata wadium gotówką w podanych wyżej wysokościach na konto  94 8989 0007 6500 0108 2000 0040 , które winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w tym samym terminie. 


W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanej nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w  przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.


Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscui terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg.

Powrót