Aktualności

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

09.02.2018
W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Wólka ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Wólka w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Wólka (Biuro podawcze), na stronie internetowej Urzędu Gminy Wólka w zakładce „Poradnik interesanta" w podkategorii ,,Ochrona Środowiska". Wypełnione druki prosimy składać za pośrednictwem: 

• poczty na adres: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
• poczty elektronicznej na adres: wolka@bazagmin.pl
• e-PUAP
• lub osobiście na biurze podawczym tut. urzędu w godzinach pracy tj. od 7:30 -15:30. Podstawa prawna: art.3 ust. 3 pkt I i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z2017r., poz. 1289 zpóźn. zm.). 

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka, w roku bieżącym przeprowadzą wyrywkowe kontrole, podczas których należy okazać rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków przez firmy posiadające stosowne zezwolenia Wójta Gminy Wólka.


Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na oprozrnanie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia takiej umowy na terenie gminy Wólka są:


Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Wólka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wólka

Informacja

 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezpyłowych (szamb) przydomowych oczyszczalny ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [77.98 KB]

 

 

 

Powrót