Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie dot. zwołania sesji...

Aktualności

Zawiadomienie dot. zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie dot. zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wólka

12.10.2016
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2016r. poz.446) zawiadamiam, że na dzień 12 października 2016 r. (środa) godz. 16.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

                Jakubowice Murowane, dnia  11 październik 2016 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Wólka

                                                                                                         

RG.0002.25.2016                  

                             

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w spawie:

 

a)      zabezpieczenia środków w 2018 r. i 2019 r. na sfinansowanie realizacji projektu pt. „Rozwój lubelskiej e-Administracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II: Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,

 

b)      wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pt. „Rozwój lubelskiej e-Administracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II: cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,

 

c)      wyrażenia zgody na przyjęcie w nieodpłatny zarząd przez Gminę Wólka odcinków drogi krajowej nr 82 w m. Turka i Łuszczów Pierwszy w celu realizacji projektu „Mobilny LOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zawarcia w tym celu porozumienia pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Wólka”,

 

d)     zabezpieczenia środków w 2018 r. na sfinansowanie realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach”
w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

e)      wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

f)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

g)      zmian w budżecie gminy na 2016 r.

h)      wieloletniej prognozy finansowej.

  1. Zamknięcie obrad.

Ustalam posiedzenia Komisji;

  1. Komisja  Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 12.09.2016 r. godz. 15.00
  2. Komisja Budżetowa na dzień 12.09.2016 r. godz.15.20
  3. Komisja Samorządu i Oświaty 12.09.2016 godz. 15.40

 

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. 

Powrót