Tutaj jesteś Aktualności Zarządzenie NR 13.2016 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie NR 13.2016 Wójta Gminy Wólka z dnia 7 marca 2016 r.

Zarządzenie NR 13.2016 Wójta Gminy Wólka z dnia 7 marca 2016 r.

07.03.2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Wólka w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały XV.91.201 Rady Gminy Wólka z dnia 19 listopada 2015r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. 

 

§ 1

 

1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2016 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Edwin Gortat
 
Załączniki:
 
  • Zarządzenie 13.2016 + załacznik nr 1 do zarządzenia [plik pdf, rozmiar 656kb]
Powrót