Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenie Wojta Gminy Wólka z dn....

Aktualności

Obwieszczenie Wojta Gminy Wólka z dn. 26 września 2014 r.

Obwieszczenie Wojta Gminy Wólka z dn. 26 września 2014 r.

29.09.2014
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka – II etap

 


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLVI/307/09 Rady Gminy Wólka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka w jej granicach administracyjnych, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka – II etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w projektu zmiany planu w dniach od 09 października 2014 r. do 07 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka – II etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje działki o nr ew. 877/1 i 876/7 w miejscowości Łuszczów Drugi oraz działkę o nr ew. 174/1 w miejscowości Rudnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) na adres e-mail: skrzynkapodawcza@wolka.pl do Wójta Gminy Wólka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2014 r.

 

Wójt Gminy Wólka

Edwin Gortat

Powrót