Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z...

Aktualności

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia 24 września 2014r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia 24 września 2014r.

26.09.2014
RI.6220.4.5.2014.JK

Działając na podstawie art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) informuję, że w Urzędzie Gminy Wólka prowadzone było postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. ujęcie wody podziemnej na terenie PPHU ”Simba” w m. Długie 34, gm. Wólka, pow. lubelski, woj. lubelskie planowanego do realizacji przez p. Leontynę i Ryszarda małż. Sim prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „SIMBA” Leontyna i Ryszard Sim, Długie 34,
20-258 Lublin.

W związku z faktem, iż postępowanie dobiega końca, informuję strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie i wypowiedzenia się, co do jego treści. W związku z powyższym z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, pokój nr 23, II p., w godzinach 7:30-15:30 w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w niniejszej sprawie. 

Powrót