Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z...

Aktualności

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka  z dnia 9 września 2014 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia 9 września 2014 r.

11.09.2014
RI.6220.5.7.2013.JK

 


Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) zawiadamiam, że dnia 09.09.2014r. została wydana decyzja znak: RI.6220.5.6.2013.JK w sprawie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu wyprawy skór surowych zwierząt futerkowych i dzikich zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 22/1 i 221/3 położonych w Bystrzycy, gm. Wólka, pow. lubelski.

 

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją oraz dokumentami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wólce w pokoju nr 23 – w godzinach pracy urzędu.

 

 

Powrót