Tutaj jesteś Aktualności Informacja o I naborze wniosków w...

Aktualności

Informacja o I naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego

Informacja o I naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego

09.04.2014
„Kraina wokół Lublina”

 


w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Małe projekty

(limit dostępnych środków – 1 000 000,00 zł)

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

 1. Szlaki i obiekty turystyczne

 2. Sztuka kulinarna KwL

 3. Produkty charakterystyczne dla obszaru LGD

 4. Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki

 5. Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki.

 6. Restauracja zabytkowych obiektów przyrodniczych i historycznych

 7. Imprezy kulturalne, imprezy sportowe i wydarzenia edukacyjne.

 8. Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury i sportu

 9. Obiekty sportowe przystosowane do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych

 10. Zielone strefy

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków-  800 000,00 zł)

 

Konkurs dotyczy tylko zakresu projektów określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” pod nazwą:

Zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń w celu utworzenia nowych lub modernizacji istniejących przedsiębiorstw z wyłączeniem przedsiębiorstw z branży turystycznej i gastronomicznej;

 

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 22 kwietnia do 8 maja 2014 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.

4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,

- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl

- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”,

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku nierolniczej , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”)

5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .

6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:

-dla „małych projektów”4 pkt.

-dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Powrót