Tutaj jesteś Aktualności Informacja o sprostowaniu oczywistej...

Aktualności

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Wytycznych dla osób ubiegających się o dotacje

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Wytycznych dla osób ubiegających się o dotacje

24.08.2013
Informujemy, że sprostowaniu ulega treść definicji Organizacji pozarządowej, zawartej na str. 11 Wytycznych dla osób ubiegających się o dotacje. Poprawną definicję organizacji pozarządowej prezentujemy poniżej:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. Z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.”

Powyższy dokument dotyczy Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Program współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Powrót