Tutaj jesteś Aktualności Najczęściej zadawane pytania - nowy...

Aktualności

Najczęściej zadawane pytania -  nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania - nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

16.04.2013
Najczęściej zadawane pytania w związku z przejęciem od 1 lipca 2013r. przez gminę obowiązku odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy:

 


1. Jakie dokumenty muszę podpisać w Gminie, aby odbierała ode mnie śmieci?

Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej np. firmy, punkty usługowe itp jest zobligowany do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Po przetargu to Gmina podpiszę umowę z operatorem na odbiór śmieci od mieszkańców.

2. Co mi grozi jeżeli nie złożę deklaracji?

Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie w przypadku braku wpłat wszczyna egzekucję na podst. Ust. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3.Czy muszę wypowiedzieć dotychczasową umowę?

Wg. interpretacji Ministerstwa Środowiska umowa powinna być wypowiedziana zgodnie z terminami określonymi w tej umowie. Jeśli tego nie zrobimy, może się zdarzyć że od lipca będziemy płacić podwójnie.

4. Czy Gmina rozwiąże za mnie umowę którą mam teraz z firmą na wywóz śmieci?

Nie. Umowy takie też nie wygasają z mocy prawa. Właściciel nieruchomości musi sam rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z firmą.

5. Czy jeśli mieszkam w bloku, a moim Zarządca jest Wspólnota lub Spółdzielnia czy muszę składać deklarację do Gminy?

Deklarację należy złożyć do Zarządu Spółdzielni lub Wspólnoty, a one mają obowiązek dostarczyć je do Gminy. Wspólnoty/ Spółdzielnie wypowiadają też umowę z dotychczasowym odbiorcą śmieci oraz pobierają miesięczne opłaty za wywóz nieczystości i przekazują do Gminy.

6. Czy dzieci także wpisujemy do deklaracji?

Tak. Dziecko to także mieszkaniec gminy.

7. Co w przypadku gdy w jednym budynku na nieruchomości jest część zamieszkała oraz część wydzielona na prowadzenie działalności gospodarczej np. sklep?

Gmina będzie odbierała odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Należy więc złożyć deklarację według ilości zamieszkujących osób w budynku w części mieszkalnej, a na sklep złożyć deklarację ( Regon) z wykazaniem ilości pojemników oraz wyborem jak będą zbierane odpady ( czy segregowane czy niesegregowane).

8. Jeżeli w jednym domu mieszka rodzina wielopokoleniowa to czy każdy składa deklarację za swoją rodzinę?

Jeżeli członkowie rodziny są także współwłaścicielami danej nieruchomości to każdy z nich może złożyć za siebie i za swoja rodzinę odrębną deklarację. Może też być złożona jedna deklaracja, ale podpisana przez pozostałych współwłaścicieli. Przy zaległościach jest odpowiedzialność solidarna za niezapłacone zaległości i każdy z współwłaścicieli może być wzywany do zapłaty za drugiego.

9. Jak wypełnić deklarację w części dot. liczby osób, jeżeli zameldowanych jest 5 osób a mieszka 3 osoby?

Meldunek nie jest tutaj decydujący, ponieważ odpady generują osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość. Należy załączyć informację o osobach zameldowanych - niezamieszkujących, iż pomimo faktu meldunku, fizycznie nie zamieszkują pod wskazana nieruchomością i nie wytwarzają odpadów.

10. Czy gmina wyposaży mnie w pojemniki?

Ustawa przewiduje, że obowiązkiem właściciela jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

11. Jaką opłatę będę ponosił i w jakich terminach?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nalicza za każdą zamieszkała osobę. W przypadku realizowania selektywnej zbiórki jest to 5zł/osobę. Gdy jednak nie chcemy segregować śmieci jest to 10zł/osobę. Liczbę osób z nieruchomości np. 4 (przy selektywnej zbiórce) mnożymy przez 5zł co daje nam 20zł na miesiąc. Opłatę wpłacamy począwszy od lipca 2013 do końca każdego miesiąca.
W tytule wpłaty należy podawać imię i nazwisko właściciela oraz dokładny adres nieruchomości.

12. Jak mam wpłacać opłatę, czy będzie wystawiony jakiś dokument co miesiąc?

Nie. Wpłat dokonujemy zgodnie z kwotą zadeklarowaną na konto, które wskaże Urząd Gminy. Deklaracja zobowiązuje do wpłat. Opłaty mogą być również wpłacane do osób upoważnionych przez wójta.

13. Co mam zrobić ze skoszoną trawą jeżeli nie chce jej kompostować na swojej działce?

Trawa jako odpad biodegradowanly powinien być zbierany w sposób selektywny, stanowi frakcję mokrą i będzie odbierany z posesji zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez firmę odbierającą odpady.

14. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w następujących kolorach:

1) żółty - z przeznaczeniem na frakcję suchą odpadów;
2) zielony – z przeznaczeniem na odpady ze szkła opakowaniowego;
3) brązowy - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne kuchenne, odpady zielone. 
Poza zbiórkami z nieruchomości mieszkańców odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, odbierane będą również w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych pod adresem: plac k/ boiska Orlik w osiedlu Borek dz. nr 2306 w m. Turka.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. 
Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 
Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz popiół odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, sprzed posesji w terminach przez niego określonych, uzgodnionych z wójtem i przekazanych do wiadomości właścicieli poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz na stronie internetowej urzędu gminy, przy czym odbiór odpadów będzie się odbywał nie rzadziej niż dwa razy do roku.

15. W jaki sposób będą odbierane odpady z terenów cmentarzy na terenie Gminy Wólka ?

Na teren na którym znajduje się cmentarz należy złożyć deklarację (zazwyczaj Ks. Proboszcz parafii składa taką deklarację)z podaniem liczby i pojemności pojemników oraz zadeklarować czy odpady będą zbierane selektywnie czy nie. 
Do każdej wielkości pojemników w deklaracji podana jest kwota, która stanowić będzie opłatę miesięczną począwszy od lipca 2013r. Złożenie deklaracji jest podstawą do co miesięcznego naliczania opłaty, którą należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Wólka. Konsekwentnie również co miesiąc odbywa się odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarza na który złożono deklarację. Jeśli nie ma konieczności odbioru odpadów za jakiś okres, wówczas należy złożyć deklarację i wykazać „zero” pojemników, na terenie cmentarza. Wtedy nie będzie naliczenia opłaty, nie będzie opłat ani odbioru odpadów.

Powrót