Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o naborze do komisji...

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dn. 21.02.2013

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dn. 21.02.2013

25.02.2013
w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 pod nazwą wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 


O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Wólka z dnia 21 lutego 2013 r.

 

w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 pod nazwą wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

W oparciu o § 10 ust. 1 i 2 uchwały nr XXIV/140/12 Rady Gminy Wólka z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia nr 9.2013 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Wólka w związku z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwracam się do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 r. zadania pod nazwą wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Kandydatów do komisji konkursowej organizacje zgłaszają na piśmie wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2013 r., z tym że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Do komisji wejdą dwie osoby spośród osób zgłoszonych przez organizacje. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów, wybór dokonany zostanie w drodze losowania. Jeżeli pomiędzy zgłoszonym kandydatem, a organizacją, która złożyła ofertę zaistniałaby sytuacja budząca zastrzeżenia co do jego bezstronności, jest on zobowiązany do poinformowania o powyższym Wójta Gminy i będzie podlegał wyłączeniu z prac komisji. Do składu komisji nie wchodzą osoby wskazane przez organizację jeżeli organizacje te zgłosiły ofertę na realizację ww. zadania.

 

Załącznik

Powrót