Tutaj jesteś Aktualności Zarządzenia Nr 9.2013 Wójta Gminy...

Aktualności

 Zarządzenia Nr 9.2013 Wójta Gminy Wólka  z dnia 20 lutego 2013 r.

Zarządzenia Nr 9.2013 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 lutego 2013 r.

25.02.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Wólka w 2013 r.

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/140/12 Rady Gminy Wólka z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

Powrót