Tutaj jesteś Aktualności Termomodernizacja budynku w...

Aktualności

Termomodernizacja budynku w Sobianowicach

Termomodernizacja budynku w Sobianowicach

02.08.2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka  

Wólka, 02.08.2012 r.
R.O.Ś. 6220.4.2.2012.JK

 


Obwieszczenie

Wójta Gminy Wólka

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Wólka zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydanej w dniu 02.08.2012., znak: R.O.Ś.6220.4.1.2012.JK decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku w Sobianowicach” polegającego na robotach budowlanych związanych z termomodernizacją budynku zlokalizowanego w: Sobianowice 37A, 20-258 Lublin, na dz. nr 99/1 planowanego do realizacji przez: F.H.U. „PAPER TRADE” Piotr Panasiuk, Sobianowice 37A, 20-258 Lublin

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wólce w pokoju nr 26 – w godzinach pracy urzędu. 

Powrót