Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Urząd Stanu Cywilnego Zawarcie związku małżeńskiego przed...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

(ślub cywilny)


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Brak

 

Wymagane załączniki

 • Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem. 

Dokumenty do wglądu

 • Dokument tożsamości.

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy (po uzyskaniu ze szpitala zgłoszenia urodzenia noworodka)
 • Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
 • Z ważnych względów termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłaty

 • Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł.

Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie 
  za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 

Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Nupturienci składają osobiście pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym ma być zawarte małżeństwo.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

 • odpis aktu urodzenia,
 • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych 
 • do sporządzenia aktu małżeństwa,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu. Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 

Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza 

 

w czasie ślubu. Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.


 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót