Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Urząd Stanu Cywilnego Zgłoszenie urodzenia dziecka...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie urodzenia dziecka (sporządzenie aktu urodzenia)

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Zgłoszenie urodzenia dziecka (sporządzenie aktu urodzenia)


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Brak

 

Wymagane załączniki

 • Jeśli zgłoszenia urodzenia dokonuje inna osoba niż rodzice, konieczne jest przedstawienie pisemnego upoważnienie wydane przez rodziców dziecka, zawierającego wskazanie imienia bądź imion dla dziecka oraz dokładne dane o rodzicach: stan cywilny, adresy pobytu stałego, numery PESEL.

 

Dokumenty do wglądu

 • Dokument tożsamości zgłaszającego (dowód osobisty lub paszport), a w sytuacji jednoczesnego uznania ojcostwa dziecka - dokumenty tożsamości obojga rodziców
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza lub położną. Jeżeli poród nastąpił w zakładzie opieki zdrowotnej, zgłoszenie do Urzędu Stanu Cywilnego przekazuje zakład (szpital).

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy (po uzyskaniu ze szpitala zgłoszenia urodzenia noworodka)

Opłaty

 • Brak

Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 • Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani: 
  • rodzice dziecka (jeżeli pochodzi ono z małżeństwa – wystarczy jedno z nich),
  • matka dziecka, jeżeli ukończyła 16 lat,
  • przedstawiciel ustawowy matki dziecka lub opiekun, jeżeli nie ukończyła 16 lat,
  • pełnomocnik rodziców dziecka,
  • matka dziecka z biologicznym ojcem dziecka, który chce uznać ojcostwo (o ile prawnie jest to dopuszczalne).
 • Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia
  • Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia. 
 • W przypadku gdy dziecko urodziło się martwe zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty martwego urodzenia.
  • Po zarejestrowaniu dziecka Kierownik USC występuje nadanie nr PESEL. 

 


 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót