Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.RF-08 - Zwrot podatku akcyzowego...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.RF-08 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Logo Gmina Wólka

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 (81) 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.RF-08

Karta Informacyjna

Wersja nr 9

z dnia 2020-01-20

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

I

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku
  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

IV

Wymagane załączniki

 • Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
 • Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku
 • Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej

V

Dokumenty do wglądu

 • Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do ostatniego dnia sierpnia danego roku
 • Decyzja jest dostarczana pocztą, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku
 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi
  w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi
  w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu Gminy

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

IX

Uwagi

 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Wólka
 • W przypadku, gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi,
  w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków)
 • Olej napędowy na fakturach VAT, od którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego powinien mieścić się w kodach CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48, CN 2710 2011 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00

Opracował

 

 

Marcin Woch

Sprawdził

 

 

Agnieszka Grobelska

Zatwierdził

 

 

Edwin Gortat

Powrót