Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.FP-02 - Udzielenie ulg podatkowych...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.FP-02 - Udzielenie ulg podatkowych (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-02

Karta Informacyjna

Wersja nr 3
z dnia 2020-05-05

 


Udzielenie ulg podatkowych (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz.1319 z póżn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowo – Budżetowy,
  Stanowisko ds. księgowości podatkowej
  e-mail wolka@bazagmin.pl

III

Wymagane wnioski

Wybór wniosku w zależności od rodzaju sprawy:
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem F.FP-02.1
 • Wniosek o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem F.FP-02.2
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem F.FP-02.3
 • Wniosek zależy od ulgi z jakiej podatnik chce skorzystać

  Gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą (jest przedsiębiorcą) i ubiega się o pomoc „ de minimis” wraz z wnioskiem przedkłada się wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy „de minimis” z 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku


IV

Wymagane załączniki

 • Zaświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (kopie odcinków emerytur lub rent).

 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego (lub kopia pobieranego zasiłku).

 • Kopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za czynsz, energię elektryczną, gaz i inne).

 • Kopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki związane z leczeniem, nauką i inne (kopie rachunków, dowodów zapłaty, wypisy ze szpitala).


Dodatkowo dla przedsiębiorcy:
 • Pit – 5, zestawienie należności i zobowiązań i inne mające wpływ na sytuację finansową Firmy
 • Tytuł pomocy wraz z przeznaczeniem
 • inne potwierdzające fakty podane w uzasadnieniu

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokumenty mające wpływ na podjęcie decyzji

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Podatnik może zostać wezwany do złożenie dodatkowych wyjaśnień, co do stanu finansowego i majątkowego oraz złożenia niezbędnych dokumentów wymaganych do podjęcia ostatecznej decyzji – w wyznaczonym 7 – dniowym terminie.

 • W przypadku załatwiania sprawy pisemnie podatnik powinien uzgodnić z urzędnikiem zakres wymaganych dokumentów.

 

  

Opracował 

Marzena Hunek

Sprawdził 

Anna Kruk

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

 

Ikona pdfWniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem F.FP-02.1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.85 KB]

Ikona pdfWniosek o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem F.FP-02.2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [147.00 KB]

Ikona pdfWniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem F.FP-02.3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.30 KB]

Powrót