Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Oświata Dofinansowanie kosztów kształcenia...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Oświata

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Logo Gminy 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.plwww.wolka.pl

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2020.05.08


 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


 

I

Podstawa prawna

 • 22 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. poz. 244 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094),

 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.),

 • 190-206 ustawy z 27 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),

 • Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. .UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

 

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Inspektor ds. oświaty, pok. 9, tel. 81-4781757, e-mail: elzbieta.skiba@wolka.pl

 

III

Wymagane wnioski i załączniki

 

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego;

 2. Do wniosku załącza kopie dokumentów obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;

 3. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

 4. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy

 5. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

 6. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika (jeśli umowa o pracę z młodocianym pracownikiem została rozwiązana na mocy porozumienia stron należy przedłożyć oświadczenie z inicjatywy której ze stron umowy nastąpiło jej rozwiązanie, jeśli fakt ten nie wynika z przedłożonego świadectwa pracy);

 7. Kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika;

 8. Dokumenty potwierdzające status pracodawcy jako rzemieślnika;

 9. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA);

 10. Kopia umowy spółki cywilnej;

 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 12. Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wraz z wydrukiem z systemu SUDOP potwierdzającym wysokość pomocy wskazanej w oświadczeniu https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania  podmiotu.

 

Formularze do pobrania na dole informacji

 1. informacja dla pracodawców,

 2. wzór wniosku,

 3. oświadczenie pracodawcy o otrzymaniu pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu takiej pomocy,

 4. zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym,

 5. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 7. lista wykluczeń w ramach pomocy de minimis,

 8. wykaz zawodów. Wszystkie załączniki do pobrania

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego wraz z kompletem dokumentów. Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna). Załączone kopie dokumentów składane przez wnioskodawcę (każda strona) zawierają potwierdzenie ich zgodności z oryginałem, datę oraz podpis i pieczątkę pracodawcy. Jeżeli osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony z podaniem pełnego imienia i nazwiska (w sposób czytelny) oraz pełnionej funkcji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja dołączona do wniosku nie spełniają wymagań formalnych, Wójt Gminy wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Zebrany materiał dowodowy jest postawą przyznania (lub nie przyznania) przez Wójta Gminy dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika w formie decyzji administracyjnej. W sytuacji przyznania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego - załącznikiem do  przekazanej decyzji jest zaświadczenie o przyznaniu pomocy de minimis. Pracodawca odbiera decyzję osobiście lub za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku adres – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pracodawca otrzymuje dofinansowanie na wskazane we wniosku konto, po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej oraz przekazaniu środków Funduszu Pracy przez Wojewodę na konto Gminy. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i zgodnie z art.122 ustawy Prawo oświatowe wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu do 8 081,00 zł, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu  kształcenia,

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia – 254,00 zł. Od 1 września 2019 r. pracodawcy prowadzący naukę zawodu w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, otrzymają zwiększone do 10000 zł dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 122 ust. 2a  w/w ustawy). Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w monitorze polskim.

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
  W sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania..

VII

Opłaty

 • Nie pobiera się

VIII

Tryb odwołania

 • Od wydanej decyzji strona ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa strona w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane.

IX

Uwagi

Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Podawcze Urzędu Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane, tel. 81 4781757.

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Wólka, pracodawca powiadamia Wójta Gminy. Wraz z zawiadomieniem pracodawca załącza umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznaje właściwy Wójt (Burmistrz) ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 4. Pracodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie kosztów dla jednego młodocianego.

 5. Do czasu nie złożenia przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów (informacji, zaświadczeń, oświadczeń) – Wójt Gminy nie udziela pracodawcy kosztów dofinansowania na młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 2020r., poz. 708).

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Opracowała
Elżbieta Skiba
Sprawdził
Anna Kruk
Zatwierdził
Edwin Gortat

Załączniki:

Ikona docxZałącznik nr 1. - Informacja, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.38 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2. - Wniosek, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.47 KB]

Ikona docxZałącznik nr 3. - Oświadczenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.04 KB]

Ikona docxZałącznik nr 4. - Zawiadomienie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.31 KB]

Ikona docxZałącznik nr 5 - Oświadczenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.09 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 6. - Formularz informacji pomocy de minimis, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [445.05 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 7. - Wykluczenia de minimis, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [434.65 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 8. - Wykaz zawodów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [242.11 KB]

Ikona docxOŚWIADCZENIE osoby prowadzącej praktyczna naukę zawodu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.06 KB]

 

Powrót