Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Oświata KI.OK-94 - Dowóz uczniów...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Oświata

KI.OK-94 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Logo 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.OK-94

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2020.05.08

 


Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli


 

I

Podstawa prawna 

 • art. 32 ust. 6 ,art. 39 ust 4 w związku z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz. U. Nr 1148 z 2019 r., ze zmianami) 

  Uchwała Rady Gminy Wólka XX.113.2019 z 18 grudnia 2019. Zarządzenie Wójta Gminy Wólka nr 17.2020 z 18 lutego 2020r.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Inspektor ds. oświaty, pok. 9, tel. 81-4781757, e-mail: elzbieta.skiba@wolka.pl 

III

Wymagane wnioski

IkonaWniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola, albo o zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka)., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

IkonaWniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola, albo o zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka)., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [135.52 KB]

IV

Wymagane załączniki

 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka lub skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

 • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka). 

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • ez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania  a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VII

Opłaty

 • Nie pobiera się

VIII

Tryb odwołania

 • Zgodny z KPA.

IX

Uwagi

1. Uprawnieni do skorzystania z dowozu są:
 • niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, albo innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

 • niepełnosprawni uczniowie, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniowie z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego w którym uczeń kończy 21 rok życia,

 • niepełnosprawne dzieci i młodzież, o której mowa w art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą:- 24 rok życia w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,- 25 roku życia w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Inspektorowi ds. kultury i oświaty aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).

 

 

 

Opracował

Elżbieta Skiba   

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

IkonaWNIOSEK RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA) O ZORGANIZOWANIE DOWOZU ALBO O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA/UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

IkonaWNIOSEK RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA) O ZORGANIZOWANIE DOWOZU ALBO O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA/UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [135.52 KB]

IkonaKarta informacyjna, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.50 KB]

Ikona docxRachunek zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.97 KB]

Powrót