Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska Wydawanie decyzji o środowiskowych...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

Karta Informacyjna

 


Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania i Środowiska - stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
  pokój nr 26
  tel. (81) 478 17 66

 

Wymagane wnioski

Ikona docWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [51.50 KB]

Wymagane załączniki

 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – wraz z zaznaczeniem tego obszaru.
 • Wypisy z ewidencji gruntów obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku takiego planu

Dokumenty do wglądu

 • Brak

 

Termin załatwiania sprawy

 • Do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku

 

Opłaty

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 205zł
 • Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby 105zł
 • Pełnomocnictwa 17zł, (za każde pełnomocnictwo)
 • Opłata na rachunek bankowy: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach na nr: 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

 

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

 • W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Opracował

Jolanta Kotlarek

Zatwierdził

Robert Wysmulski

 

 

 

Powrót