Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ochrona środowiska Deklaracja o wysokości opłaty za...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Ochrona Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane

tel./fax: +48 (81) 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r.  poz.888 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.1540, z późn. zm.)
 • Uchwała NR XLI.240.2021 RADY GMINY WÓLKA z dnia 23 września 2021 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy
  Stanowisko ds. wymiaru. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  e-mail: wioletta.lachowska@wolka.pl

Wymagane wnioski

Ikona pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [189.13 KB]

 

Wymagane załączniki

 • Brak

 

Dokumenty do wglądu

 • są określane w ramach czynności sprawdzających w przypadku nieprawidłowości w deklaracji

Termin załatwiania sprawy

 • Brak 

Opłaty

 • Brak

 

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, w przypadku niezłożenia deklaracji

 

Uwagi

KTO SKŁADA (OBOWIĄZEK)

 • Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób i jednostek posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością 

KIEDY SKŁADAMY

 • deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca 
 • Zadeklarowana kwota opłaty za nieruchomości zamieszkałe stanowi  iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty podstawowej wynikającej z uchwały lub stawki ulgowej w przypadku posiadania kompostownika zgodnie z uchwałą Nr XLI.239.2021 Rady Gminy Wólka z dnia 24 września 2021r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub stawki opłaty ulgowej w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej zgodnie z uchwałą nr XLI.238.2021 Rady Gminy Wólka z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI

 • W terminie do 10 dna miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wpływająca na wysokość opłaty np. wyprowadzka mieszkańców, zgon mieszkańca, urodzenie się mieszkańca
 • W przypadku zmiany deklaracji, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca zaistnienia zmiany

CO JEŚLI DEKLARACJA NIE ZOSTANIE ZŁOŻONA

W przypadku niezłożenia deklaracji lub w wyniku czynności sprawdzających danych błędnych wykazanych w deklaracji, organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnień, albo wszczyna postepowanie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa


 

 

 

Opracował

Wioletta Łachowska

Zatwierdził

Agnieszka Grobelska 

 

Załączniki:

Ikona pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [189.13 KB]

Powrót