Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Meldunki Zameldowanie na pobyt stały (dla...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały (dla cudzoziemców)

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Zameldowanie na pobyt stały (dla cudzoziemców)


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 293),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 z późn. zm.).

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Zgłoszenie pobytu stałego
 • Pełnomocnictwo

 

Wymagane załączniki

 • Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty lub paszport,
 • cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia 
 • na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
 • członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (w przypadku braku karty pobytu - inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, odpis  z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - oryginał do wglądu).

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. W przypadku, gdy dane w dokumentach budzą wątpliwości o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej. 

Opłaty

 • Usługa jest bezpłatna.
 • Jeżeli wydanie zaświadczenia podlega opłacie, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010
 •  

Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie  za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Uwagi

 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego  po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo  po uwierzytelnieniu danych pełnomocnika za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. 
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 
 • Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót