Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Meldunki Zameldowanie obywatela polskiego na...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Meldunki

Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 z późn. zm.).

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Pełnomocnictwo

 

Wymagane załączniki

 • Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - oryginał do wglądu).

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. W przypadku, gdy dane w dokumentach budzą wątpliwości o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej. 

Opłaty

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna

Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie  za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Uwagi

 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego  po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo  po uwierzytelnieniu danych pełnomocnika za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. 
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót