Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Meldunki Wymeldowanie w drodze decyzji...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Meldunki

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności -  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (tekst jednolity Dz.U.2020.0.1546 z późn. zm.)

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Podanie o wymeldowanie zawierające szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia lokalu, wskazanie aktualnego miejsca pobytu, zakładu pracy bądź adresu do korespondencji osoby (osób), której podanie dotyczy lub oświadczenie o braku tych informacji. W podaniu należy podać, jeśli stanowi tak tytuł prawny, pozostałych współwłaścicieli lokalu oraz ich adresy zamieszkania.

 

Wymagane załączniki

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu podmiotu występującego z wnioskiem. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

Dokumenty do wglądu

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby  występującej z wnioskiem.

Termin załatwiania sprawy

 • W ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może być przedłużany, o czym strony są informowane.

 

Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

 

Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie  za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Uwagi

 • Podanie z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Wólka  (parter budynku).
 • Wójt Gminy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do  lokalu w decyzję w sprawie wymeldowania lub odmowy wymeldowania osoby (osób).

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót