Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Ewidencja ludności Udostępnianie danych jednostkowych z...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Ewidencja ludności

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


 Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;  (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego; 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

Ikona pdf Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 364,11 kB ]  

 

Wymagane załączniki

 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 • Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych, jeżeli we wniosku nie można wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych.
 • Pełnomocnictwo, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 • Dowód uiszczenia opłaty, w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika

 

Dokumenty do wglądu

 • Osoba fizyczna – dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport.
   

Opłaty

 • Opłata w wysokości 31,00 zł za udostępnienie danych jednostkowych uiszczona  na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010.
 • Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika uiszczona na konto Urzędu Gminy Wólka  nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010.
 • Jeżeli wydanie zaświadczenia podlega opłacie, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka  nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010 

Tryb odwołania

 

 • W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Uwagi

 • Dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępnia organy gminy prowadzący te rejestry.
 • Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 • Dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępnia się nieodpłatnie:
 • Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
 • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
 • Komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza
 • Państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
 • Zwolnione z opłat są osoby i jednostki organizacyjne w przypadku udostępniania 
 • z rejestru mieszkańców danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać interes prawny upoważniający do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby - jeśli żądanie nie wynika wprost 
 • z przepisów prawa materialnego, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia, decyzje innych organów).
 • W przypadku wskazania interesu faktycznego, organ gminy występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót