Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI. HU-86 - Zezwolenia na sprzedaż...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Działalności

KI. HU-86 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz sprzedaż i podawanie w lokalach gastronomicznych

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-86

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2017-04-18

 


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz sprzedaż i podawanie w lokalach gastronomicznych


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473);
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. działalności gospodarczej

 

III

Wymagane wnioski

Ikona docWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży F.HU-86.1, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.50 KB]

Ikona docOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych F.HU-86.2, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.00 KB]

IV

Wymagane załączniki

 • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca  spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży alkoholu
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument potwierdzający tożsamość.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych odbiera strona osobiście lub pełnomocnik ustanowiony we wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w Punkcie Obsługi Interesanta - pokoju nr 1- parter, po uprzednim uiszczeniu opłaty określonej w pkt 4.
 • UWAGA: Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach zawiadamia się strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
   

VII

Opłaty

 • Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlega opłacie skarbowej na podst. art. 3 ustawy o opłacie skarbowej Coroczna opłata za korzystanie z zezwoleń wynosi: - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
 • UWAGA: W roku nabycia zezwolenia bądź utraty jego ważności opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku nowego zezwolenia należy wnieść opłatę przed jego odbiorem. W kolejnych latach ważności zezwolenia w przypadku przekroczenia rocznej wartości sprzedaży 37.500 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 37.500 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 77.000 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu wysokość wnoszonej opłaty wynosi odpowiednio 1,4%, 1,4% i 2,7% ogólnej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

VIII

Tryb odwołania

 • Przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie wydania zezwolenia. Wnosi się je, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał

IX

Uwagi

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów (wymienionych w Karcie) lub też błędnych, niekompletnych wypełnień Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
 • Nie uzupełnienie braków formalnych w określonym terminie spowoduje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania

 

 

 

Opracował

Ewa Mazurek

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Powrót