Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Działalność gospodarcza KI.HU-89 - Wydawanie zezwoleń na...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Działalności

KI.HU-89 - Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.HU-89

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2020-05-06

 


Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm;

 • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2019 r poz. 2277/

 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2019 poz. 1000 z późn. zm./

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Obywatelski, stanowisko ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego

   

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Dowód opłaty za wydanie zezwolenia.

V

Dokumenty do wglądu

 • Stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców) Uwaga: nie dotyczy wniosków złożonych przez Ochotnicze Straże Pożarne.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni
 • Zaświadczenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty zgodnie z życzeniem petenta. Uwaga:Zgodnie z art. 35 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższym terminie zawiadamia się strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

VII

Opłaty

 • Opłata za jednorazowe zezwolenie w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń: - 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. 

VIII

Tryb odwołania

 • Przysługuje przy odmowie dokonania zmiany. Odwołanie od decyzji o odmowie dokonania zmian we wpisie wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

IX

Uwagi

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów (wymienionych w Karcie informacyjnej) lub też błędnych, niekompletnych wypełnień Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie braków formalnych w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

 

Opracował

Ewa Mazurek

Sprawdził

Anna Kruk

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

 

Powrót