Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Drogi publiczne KI.BD-25 - Ustalenie warunków zajęcia...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Drogi Publiczne

KI.BD-25 - Ustalenie warunków zajęcia pasa drogowego

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

KI.BD-25

Karta Informacyjna

Wersja nr 7
z dnia 2017-06-06

 


Ustalenie warunków zajęcia pasa drogowego


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255 z późniejszymi zmianami)

 • Uchwały nr XXV/150/12 Rady Gminy Wólka z dnia 30 listopad 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Wólka.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury
  Stanowisko pracy ds. drogownictwa pokój nr 23
  tel. 81-746-48-44 w. 41

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczeniem proponowanego zajęcia pasa drogowego / 2 egzemplarze/
 • Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / 1 egzemplarz/
 • Kopia decyzji na lokalizację urządzenia obcego lub zjazdu w pasie drogowym / decyzja wydana przez zarządcę drogi /
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora / w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż właściciel nieruchomości/

V

Dokumenty do wglądu

 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu / jeżeli zajęcie pasa drogowego powoduje zmiany w istniejącej organizacji ruchu drogowego/

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII

Opłaty

 • Inwestycje związane bezpośrednio z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione od opłat

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania korespondencji

IX

Uwagi

 • Wpis do rejestru jest związany z wydaniem zaświadczenia o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym

 

 

 

Opracował

Zbigniew Kuśmider

Sprawdził

Wiesław Szajewski

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

 

Powrót