KI.SO-75 - Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

 

KI.SO 75

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2011-08-08

 


Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. r. w sprawie spisu wyborców(Dz. U. Nr 158, poz. 942).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. ewidencji ludności, pokój nr 9.

III

Wymagane wnioski

 • Reklamacje wnosi się pisemnie lub ustnie do protokółu.

IV

Wymagane załączniki

 • Brak.

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim paszport lub inny dokument tożsamości.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • 2 dni

VII

Opłaty

 • Wolne od opłaty.

VIII

Tryb odwołania

 • Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców, prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Lublinie w terminie 2 dni za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka

IX

Uwagi

 • Każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców, w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisanie do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
 • Decyzję z uzasadnieniem doręcza się wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób – również tym osobom.

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Ewa Paprocka

Ewa Flis

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót