KI.SO-76 - Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

 

KI.SO 76

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2011-08-08

 


Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. r. w sprawie spisu wyborców(Dz. U. Nr 158, poz. 942).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. ewidencji ludności, pokój nr 9.

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania F.SO-76.1

IV

Wymagane załączniki

 • W przypadku gdy wyborca nie odbiera zaświadczenia osobiście, pisemne upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim paszport lub inny dokument tożsamości.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie.

VII

Opłaty

 • Wolne od opłaty.

VIII

Tryb odwołania

 • Brak.

IX

Uwagi

 • Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
 • Zaświadczenie wydaje urząd gminy.
 • Wyborca odbiera zaświadczenie za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) nazwisko i nr PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim. W przypadku gdy upoważnienie dotyczy obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim wskazuje się w nim imię (imiona), nazwisko oraz nr paszportu albo nazwę i nr innego dokumentu tożsamości.
 • Zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta. W wyborach uzupełniających do Senatu wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Ewa Paprocka

Ewa Flis

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót