UWAGA ROLNICY!  Wójt Gminy Wólka  informuje, że:

UWAGA ROLNICY! Wójt Gminy Wólka informuje, że:

11.02.2014
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,    

  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.  

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

  • 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  • 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku.

 

Wniosek o zwrot oleju napędowego używanego do produkcji rolnej można pobrać w poradniku interesanta w zakładce podatki i opłaty 


Powrót