Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00

28.11.2011

Przewodniczący                                                    Wólka dnia 30 listopada 2011 r.  

      Rady   Gminy  

        Wólka                                                             

 

 

RG.0002/15/2011                                                      

Z A W I A D O M I E N I E                      

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia         9 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) -  zwołuję   na  dzień  15 grudnia br. godz.  16.00 -   sesję Rady Gminy Wólka  z   proponowanym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie posiedzenia.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                                                                                                     

4)      Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

5)      Informacja Przewodniczącego Rady i przewodniczących stałych komisji o pracy między sesjami.

6)      Interpelacje i zapytania.

  7) Przyjęcie planu budżetu na rok 2012 .

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2012 rok,

b)) opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2012 rok.

c) opinia w sprawie prognozy kształtowania się kwoty długu gminy Wólka.

d) wnioski komisji  - dyskusja

e) podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012,

7Podjęcie uchwał w sprawie :    

 i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,     

 j) zmian w budżecie gminy na 2011 r.     

          8) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

          9) Wolne wnioski.

        10) Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy

Powrót