Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo

Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo

18.06.2013
Informacje dla mieszkańców

Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo

Rodzaj odpadów

NALEŻY wrzucać CZYSTE

Czego NIE NALEŻY wrzucać

makulatura

Tworzywa sztuczne (plastik)

metale

 

WOREK ŻÓŁTY

kartony, tektura, torby papierowe, książki gazety, zeszyty, foldery, katalogi, mapy

 

Butelki PET(*)- zgnieść i ponownie zakręcić!

plastikowe opakowania, pojemniki, butelki po płynach, szamponach wykonane z tworzyw HDPE(*) i PP(*), kartony wielowarstwowe czyli opakowania po sokach, meble ogrodowe, doniczki, wiaderkapuszki aluminiowe po napojach (zgniecione)

puszki po konserwach, drobny złom, puste opakowania po aerozolach

papier tłusty i zabrudzony, kalki, folie aluminiowe, papier z domieszką tworzyw sztucznych (należy wrzucić do frakcji zmieszanej – w pojemnik)

 

 

opakowania po farbach, chemikaliach, oleju, styropian, opakowania po lekach, (Punkt Segregacji Odpadów)

 

opakowania po produktach i wyrobach cukierniczych (cienka folia plastikowa- pojemnik po czekoladkach i ciastkach), pojemniki i kubki z tworzywa PS(*)czyli pojemniki po śmietanie i serkach (należy wrzucić do frakcji zmieszanej – w pojemnik)

 

przeterminowane leki – (do apteki lub do Punktu Segregacji Odpadów)

pojemniki po smarach, puszki po lakierach i farbach, opakowania po aerozolach z zawartością, (Punkt Segregacji Odpadów )

zużyte akumulatory i baterie (Punkt Segregacji Odpadów lub punkty zbiórki utworzone w szkołach)

szkło

 

WOREK ZIELONY

opakowania ze szkła np.: butelki,

słoiki, stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń

szkło zbrojone okienne, samochodowe, lustra, fajans, porcelana, zużyte żarówki, lampy neonowe, termometry, opakowania po lekach (Punkt Segregacji Odpadów)

odpady zielone ulegające biodegradacji

 

WOREK BRĄZOWY

skoszoną trawę,

liście,

odpady z ogrodów,

owoce,

warzywa,

obierki,

pieczywo.

Odpady, które nie ulegają rozkładowi biologicznemu (nie nadają się na kompost)

Frakcja zmieszana

POJEMNIK

Pozostałe odpady komunalne gdzie indziej nie zakwalifikowane ( odzież , obuwie, zużyte środki higieny osobistej np.: pampersy(**)), naczynia jednorazowego użytku – tacki, talerzyki, kubki oraz ww. odpady, których nie należy wrzucać do worków na segregację

(*)podane oznaczenia są widoczne na plastikowych opakowaniach

(**)zużyte środki higieny osobistej nie mogą być wyrzucane do kanalizacji

UWAGA! Nieprawidłowe segregowanie może skutkować zmianą opłaty według stawek dla odpadów niesegregowanych!

Wszystkie odpady wymienione w tabeli będą odbierane z posesji jednorodzinnych z częstotliwością raz na miesiąc
z wyjątkiem odpadów budowlanych, rozbiórkowych, wielkogabarytowych i popiołu.

Wszystkie odpady wymienione w tabeli będą odbierane z posesji wielorodzinnych z częstotliwością raz na tydzień
z wyjątkiem odpadów budowlanych, rozbiórkowych, wielkogabarytowych i popiołu.

Dwa razy w roku meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz popiół odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne sprzed posesji, po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców o terminie zbiórki.Właściciele nieruchomości mogą w wyjątkowych przypadkach (zbyt dużego nagromadzenia odpadów segregowanych na posesji lub odpadów wielkogabarytowych) samodzielnie dostarczyć do Punktu ww. odpady segregowane, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeżeli nie mają możliwości przechować ww. odpadów do dnia objazdowej zbiórki odpadów.

Do punktu można przywieźć: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (z niewielkiego remontu bieżącego) oraz zużyte opony, a także odpady zielone. W punkcie nie będzie przyjmowana frakcja zmieszana.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH pod adresem: plac k/ boiska Orlik w osiedlu Borek
dz. nr 2306 w m. Turka będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opłaty za odpady należy uiścić do końca każdego miesiąca na wyodrębniony (indywidualny) rachunek dla każdej posesji, w stałej wysokości zgodnej z deklaracją. Gmina nie będzie wystawiać faktur za odbiór odpadów. Nie będą również przysyłane rachunki, ani książeczki opłat. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady lub użytkowanych sezonowo zobowiązani są do wniesienia opłaty w ciągu 7 dni od dnia odebrania odpadów komunalnych.

Przy naliczaniu i egzekucji opłat za odpady stosuje się przepisy takie jak w przypadku podatków lokalnych (ordynacja podatkowa).

Zmiana deklaracji W przypadku zmiany danych np.: zmiany liczby osób zamieszkałych, zmiany sposobu gromadzenia odpadów itd. należy złożyć zmianę deklaracji, zaznaczając na formularzu kwadrat „zmiana pierwszej deklaracji”.

Pojemniki Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą, musi zaopatrzyć się w pojemnik na odpady i worki na odpady w odpowiednim kolorze. Na terenie Gminy będą zbierane odpady z pojemników o pojemności: 120l, 240l i 1100l. Pojemniki każdy mieszkaniec wykupuje we własnym zakresie.

Istnieje również możliwość wykupienia pojemnika i worków od firmy, która będzie obsługiwać Gminę czyli firmy
EKO-TRANS. Każdy, kto zechce wykupić pojemnik z firmy proszony jest o kontakt telefoniczny z firmą tel. 81 852 90 35

Pojemniki i worki muszą być oznakowane przez właściciela posesji poprzez umieszczenie w widocznym miejscu czytelnej nazwy miejscowości oraz numeru domu (lub nr działki, jeżeli nr domu jeszcze nie został nadany).

Wyjątkowo w miesiącu lipcu br. można oddać odpady segregowane w przezroczystych workach dowolnego koloru.

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka określono minimalną ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez nie więcej niż sześć osób - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.;

2) dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez więcej niż sześć osób - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;

3) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;

4) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;

Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostęp do pojemników w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, poprzez wystawienie pojemników lub worków na utwardzony teren przed posesją;

Działalność gospodarcza Odpady komunalne to odpady związane z bytowaniem człowieka. W przypadku działalności gospodarczej deklaracja dotyczy wyłącznie tych odpadów, które generują pracownicy. Do odpadów komunalnych nie należą odpady związane z działalnością gospodarczą np: z produkcją.HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY NA ROK 2013

 

  

 

miejscowość

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

Osiedle Borek – zabudowa wielorodzinna (czwartek)

4,11,18,25

1,8,16*,22,29

5,12,19,26

3,10,17,24,31

7,14,21,28

5,12,19,27*

Pliszczyn, Pliszczyn Kolonia, Łysaków, Bystrzyca, Rudnik, Sobianowice

I czwartek miesiąca

4

1

5

3

7

5

Turka wieś, Wólka

I piątek miesiąca

5

2

6

4

8

6

osiedle Borek- zabudowa jednorodzinna, Długie, Jakubowice Murowane

IV środa miesiąca

24

28

25

30*

27

28*

Łuszczów I, Łuszczów II

ostatni poniedziałek miesiąca

29

26

30

28

25

30

Biskupie Kolonia, Kolonia Świdnik Mały, Świdniczek, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Mały

ostatnia środa miesiąca

31

28

25

30

27

28*** UWAGA! Wyjaśnienia do dni oznaczonych *

16 sierpnia br. wypada w piątek a nie w czwartek

30 października br. wypada piąta środa miesiąca, a nie czwarta środa miesiąca

27 grudnia br. wypada w piątek , a nie w czwartek

28 grudnia br. wypada czwarta sobota miesiąca, a nie czwarta środa miesiąca

28 grudnia br. wypada czwarta sobota miesiąca, a nie ostatnia środa miesiącaPowrót