OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEDPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 

Osoby uprawnione

 

Sposób wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • młodzież do 26. roku życia

NALEŻY OKAZAĆ SIĘ DOKUMENTEM STWIERDZAJĄCYM TOŻSAMOŚĆ

 

  • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie NPP zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ORYGINAŁ LUB ODPIS DECYZJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ LUB ZAŚWIADCZENIA O UDZIELENIU ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

  • osoby, które ukończyły 65 lat

NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

 

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

NALEŻY OKAZAĆ WAŻNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

  • kombatanci

NALEŻY OKAZAĆ ZAŚWIADCZENIE
(o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)

 

  • weterani

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ WAŻNĄ LEGITYMACJĘ WETERANA ALBO LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO

 

  • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA,
ŻE ZACHODZI JEDNA Z TYCH OKOLICZNOŚCI