Aktualności

Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

12.04.2018

Wójt Gminy Wólka na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs Nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet Inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działanie 12.2. Kształcenie Ogólne.

 

Regulamin o naborze partnera do projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [628.76 KB]

Załącznik nr. 1 - Formularz Ofertowy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [735.00 KB]

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [53.70 KB]

Powrót