Działania informacyjno-promocyjne w zakresie PROW 2014 - 2020

Działania informacyjno-promocyjne w zakresie PROW 2014 - 2020

20.05.2014
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Lublinie zaprasza na szkolenie, z zakresu PROW 2014-2020

 

 


które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014r. (wtorek) 

o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka

w programie:

 1. Cel PROW 2014 – 2020
 2. Priorytety PROW 2014 – 2020
  • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich (priorytet przekrojowy).
  • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
 3. Działania wdrażane w ramach PROW 2014 – 2020
  • Transfer wiedzy i działalność informacyjna
  • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym 
  • i usługi z zakresu zastępstw
  • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
  • Inwestycje w środki trwałe
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
  • Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
  • Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
  • Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
  • Tworzenie grup i organizacji producentów
  • Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne
  • Rolnictwo Ekologiczne
  • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
  • szczególnymi ograniczeniami
  • Współpraca
  • LEADER
 4. Dyskusja
Powrót