Tutaj jesteś Urząd Gminy Wójt Gminy

Wójt Gminy Wólka

Edwin GortatWójt Gminy Wólka

Kontakt:
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

tel. 81 478 17 50
kom. +48 603 208 002
fax. 81 746 50 01

 

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy:

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie Referaty Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników Referatów w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności Referatów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • upoważnienie Zastępcy Wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • nadzór i kontrola przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
 • nadzorowanie realizacji zadań Gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnyci,
 • składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu  Gminy w zakresie Zarządu mieniem,
 • wykonywaniem innych zadań  zastrzeżonych  dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady Gminy,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań prowadzonych przez Referaty.