Tutaj jesteś Projekty i inwestycje-old PO KL

PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach:

  • przeciwdziałania bezrobociu
  • rozwoju zasobów ludzkich.

Kształt i zasady funkcjonowania EFS w każdym państwie zależą od ich potencjału społecznego i gospodarczego, jednak działania w ramach EFS służą celom ponadnarodowym, co do których zgadzają się wszystkie państwa członkowskie. Każde działanie finansowane z EFS opiera się na czterech filarach polityki zatrudnienia:

  1. Zatrudnienie – działania na rzecz zwiększenia szans wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy,
  2. Przedsiębiorczość – działania na rzecz powstawania i rozwoju nowych firm,
  3. Adaptacyjność – zdolności przystosowawcze do nowych warunków na rynku pracy, zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców,
  4. Równość szans – działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu obywateli do rynku pracy, w tym równego dostępu do pracy kobiet i mężczyzn.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (EFS) oraz w 15 proc. ze środków krajowych.

Całość kwoty na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro. Wkład finansowy EFS to ponad 9,7 mld euro. Resztę stanowić będą środki krajowe.

Droga aplikowania

Instytucją Zarządzającą PO KL jest Minister Rozwoju Regionalnego, który wykonuje swoje funkcje poprzez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swych zadań Instytucjom Pośredniczącym (IP):

Priorytet I, II – Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej

Priorytet III - Ministrowi Edukacji Narodowej

Priorytet IV – Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Priorytet V - Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

Priorytety VI - IX zadania są delegowane do samorządów województw. W Województwie Lubelskim:

Priorytet VI, VII – będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Priorytet VIII, IX – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Harmonogram konkursów na dany rok zawiera Plan Działania przygotowywany dla każdego priorytetu i publikowany na stronie internetowej każdej IP.

W miarę ogłaszania kolejnych konkursów, sukcesywnie będziemy kierować ofertę do potencjalnych projektodawców z naszego regionu, zamieszczać ją w prasie regionalnej i lokalnej oraz portalu internetowym www.efs.lubelskie.pl.


Informacje nt. dofinansowanych projektów wraz z danymi teleadresowymi projektodawców zamieszczane będą również na powyższym portalu. Pomoże to osobom poszukującym np. kursów, szkoleń, czy innych możliwości rozwojowych w znalezieniu odpowiedniego dla ich potrzeb rozwiązania.

Projekty złożone w odpowiedzi na ogłaszane przez IP konkursy ocenią → Komisje Oceny Projektów powoływane przez → Instytucję Organizującą Konkurs (IOK), dla poszczególnych Działań PO KL.

Z projektodawcami, których wnioski zakwalifikowały się do dofinansowania zgodnie z → Zasadami dokonywania wyboru projektów, zawierane będą umowy o dofinansowanie.

Płatności w ramach umowy dokonywane będą „z góry” w częściach zwanych transzami.

Wysokość wkładu własnego po stronie projektodawcy uzależniona będzie od jego statusu (podmiot publiczny lub nie zaliczany do sektora finansów publicznych), Działania oraz konkursu, do którego aplikuje.

Poziom dofinansowania w ramach PO KL może wynosić 100%, co oznacza, że wymagany wkład krajowy zapewni budżet państwa.

Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz budżetu będą zamieszczone w Dokumentacji konkursowej do każdego Działania

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajduje się na stronie http://www.kapitalludzki.gov.pl