Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Rejestr wyborców KI.USC-146 - Wpis do rejestru wyborców
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Rejestr wyborców

KI.USC-146 - Wpis do rejestru wyborców

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina
 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.USC-146

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2018-02-12

 


Wpis do rejestru wyborców


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 11, tel. 48 (81) 478 17 58.

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców F.USC-146.1

IV

Wymagane załączniki

 • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców F.USC-146.2

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim paszport lub inny dokument tożsamości

VI

Termin załatwiania sprawy

 • 3 dni.

VII

Opłaty

 • Wolne od opłaty.

VIII

Tryb odwołania

 • Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Lublinie w terminie 3 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka.

IX

Uwagi

 • Rejestr wyborców składa się z części : A – obejmującej obywateli polskich i części B - obejmującej obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi.
 • Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
 • Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
 • Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 • Wyborcy, obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
 • Wpis do rejestru na wniosek następuje w przypadku gdy:
  • wyborca stale przebywa na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborca nigdzie nie zamieszkały przebywa na obszarze gminy
  • wyborca stale zamieszkały na terenie gminy przebywa pod innym adresem niż adres zameldowania.
 • Z rejestru wyborców skreśla się osoby pozbawione prawa wybierania.

Opracowała

Zatwierdził

Ewa Paprocka

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Ikona pdfKarta Informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [89.16 KB]

Ikona pdfPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [136.97 KB]

Ikona pdfWniosek o wpisanie do rejestru wyborców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [132.97 KB]


 

Powrót