Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.FP-03 - Deklaracja na podatek od...

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.FP-03 - Deklaracja na podatek od środków transportowych składane do celów ustalenia zobowiązania podatkowego osób fizycznych i osób prawnych

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-03

Karta Informacyjna

Wersja nr 4

z dnia 2017-06-01

 


Deklaracja na podatek od środków transportowych składane do celów ustalenia zobowiązania podatkowego osób fizycznych i osób prawnych


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz. U. z 2011 nr 293 poz. 1731)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy,

  Stanowisko ds. księgowości podatkowej

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Umowa kupna – sprzedaży lub faktura – kserokopia
 • Dowód rejestracyjny – kserokopia
 • Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu
  (w przepadku zaistnienia takich okoliczności) - kserokopia

V

Dokumenty do wglądu

 • Umowa kupna – sprzedaży lub faktura – oryginał do wglądu
 • Dowód rejestracyjny – oryginał do wglądu
 • Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu
  (w przepadku zaistnienia takich okoliczności - oryginał do wglądu

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy

VII

Opłaty

 • Od deklaracji nie służy odwołanie

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia 

IX

Uwagi

 • Termin złożenia deklaracji do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby
  Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany w Polsce, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu bądź upłynął czas na który pojazd powierzono.
 • Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  - do dnia 15 lutego – I rata
  - do dnia 15 września – II rata

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Marzena Hunek

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót